מאגר המתכננים והיועצים

הזמנה להגשת בקשה להצטרפות למאגר המתכננים והיועצים

של מועצה מקומית כפר כמא

 

  1. מועצה מקומית כפר כמא מזמינה ופונה בזאת ליועצים והמתכננים בתחום התכנון והביצוע להגיש בקשה, ע"פ הוראות שנקבעו בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/2016, להיכלל במאגר היועצים והמתכננים במקצועות הדורשים ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אימון מיוחדים בפטור ממכרז.
  2. המעוניין להיכלל במאגר יעשה זאת על ידי מילוי טופס "בקשה להצטרפות למאגר המתכננים והיועצים של מועצה מקומית כפר כמא" המופיע מתחתית דף זה "כניסה לטופס הבקשה".
  3. להצעה יצורפו כל המסמכים המעידים על ניסיונו של המציע וכן כל המסמכים והאישורים הנדרשים לכל סוג התמחות ספציפי שהמציע מבקש להיכלל במאגר שלו.
  4. תנאי סף להגשת בקשה: אדם או תאגיד הרשום כדין בישראל, העומד בדרישות הפרק אליו הוא רוצה להיכלל וצירף את כל המסמכים הדרושים לצורך כך.
  5. בקשה חסרה ו/או בקשה שלא מולאה כראוי עלולה להיפסל.
  6. המועצה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או לגרוע ו/או לשנות תנאים להצטרפות למאגר ו/או לקבוע מדדים אחרים בפניות ליועצים מתוך המאגר לנושא, לשירות או לעבודה מסוימת בהתאם לצרכיה.
  7. אין בפרסום הודעה זו או בגיבוש המאגר כדי לחייב את המועצה באופן כלשהו להזמין שירותים כלשהם מאיזה מהיועצים אשר ייכללו במאגר ואין היא מתחייבת להיקף כלשהו של התקשרות ו/או כדי למנוע מהמועצה לפעול להרחבת המאגר ולצרף יועצים חדשים או נוספים באופן יזום על פי צרכיה.

החלטת המועצה באשר להתקשרות עם יועץ הנמצא במאגר תהא על פי שיקול דעתו המוחלט של הצוות המקצועי והגורמים המוסמכים במועצה.

  1. הרשימה העדכנית תפורסם ותעודכן מעת לעת באתר הרשמי של המועצה המקומית כפר כמא.
  2. משתתף המגיש בקשה לקול קורא זה הסכים לכל תנאיו והינם מקובלים עליו.
  3. בהזמנה זו, בכל מקום בו הכתוב הוא בלשון זכר, הכוונה היא גם בלשון נקבה וכן להיפך.

 

יובהר כי פניה זו אינה מהווה מכרז ודיני המכרזים לא יחולו עליה.

כמו כן, פניה זו אינה מוגבלת בזמן, אשר על כך ניתן להגיש בכל עת בקשה להצטרף למאגר היועצים והמתכננים על פניה זו.

 

את טופס הבקשה, חתום על ידי המבקש, בצירוף כל המסמכים הדרושים, יש לשלוח לכתובת המייל: lishka.kk@kfarkama.co.il או בדואר למועצה המקומית כפר כמא, מחלקת גזברות בכתובת ת.ד. 403. על גבי המעטפה יש לציין "מאגר יועצים ומתכננים בתחום התכנון והביצוע" ועל הפונה לוודא קבלת פנייתו בטלפון 04-6760772 שלוחה 1.

כניסה לטופס הבקשה

 

בברכה,

זכריא נאבסו

ראש המועצה

 

רשימת מאגר יועצים ומתכננים כפר כמא

נגישות