מחלקת ההנדסה

מנהל מחלקת הנדסה

חאלד לבאי

מהנדס המועצה המקומית הוא ראש מערך האכיפה במרחב התכנון המקומי והסמכות המקצועית בתחום התכנון הפיזי, בייעוץ לראש המועצה וביצוע מדיניותן של הועדה המקומית ושל רשויות התכנון המחוזית והארצית, בכפוף להוראות הדין הקיים.

 

מהנדס המועצה אחראי על מערך התכנון:

 

 • תכנון פיזי והכנת תוכניות אב לפיתוח שטחי הרשות.

 • הכנת תוכניות אב ופרוגראמות.

 • תוכניות מתאר ותוכניות מיוחדות, קידומן ויישומן.

 • גיבוש ופרסום הנחיות בנושא תכנון.

 • ניהול מערך בדיקת תכניות בניין עיר ומתן אישור ראשוני מבחינה תכנונית.

 • בחינה מחודשת של תוכניות בניין עיר לעת קידומן במוסדות התכנון.

 • הגשת דו"ח בכתב לוועדה לגבי כל תכנית שהסמכות הועדה, בהתייחס לשאלות ולמענה ראוי לצרכי הציבור.

 • בוועדה שהוענקו לה סמכויות, מעקב אחר יישום תכנית המתאר ודיווח שנתי לוועדה המחוזית על מימוש תכנית המתאר.

 • הנחיית עובדי אגף ההנדסה בהכנת תוכניות בניין עיר חדשות, ייזום וטיפול בתוכניות מתאר מקומיות, הנדרשות לרשות המקומית לצרכי תכנון.

 • הצגת תוכניות בתחום התכנון והבנייה בפני מוסדות התכנון השונים.

 • הנחיה מקצועית של מתכננים חיצוניים ויזמים שונים.

 • תכנון ופיקוח על הבנייה הציבורית והתשתיות ברשות המקומית.

 • יעוץ לראש הרשות ולמועצת הרשות בנושאי תכנון.

 • ייצוג עמדת הרשות בפני ועדות תכנון ובנייה מחוץ לרשות בישיבות מקצועיות מול משרדי הממשלה, בתי משפט, תקשורת וגופים אחרים, בנושאים שבאחריותו.

 

ניהול תחום הרישוי לרבות:

 

 • הוצאה של היתרי בניה.

 • בדיקה ואישור התאמת הבקשות להיתר, לתכניות, לתקנות, לתקנים לכל דין, והתאמת הבנייה המבוצעת בפועל.

 • בדיקת התאמת בקשה להצבת מתקני תשתית, אישור לחיבור תשתיות אנרגיה ותקשורת למבנים או ניתוקם.

 

ניהול הפיקוח והאכיפה בנושאים שתחת אחריותו ע"י:

 

 • התווית מדיניות האכיפה לוועדה המקומית.

 • קביעת תוכנית עבודה וסדרי עדיפות.  הנחיה ובקרה על מערך הפיקוח.

 • ביצוע פיקוח הנדסי.

 • אחריות אכיפה מנהלית והעברת התיקים לתביעה העירונית.

 • הפעלת סמכויות האכיפה המוקנות לו על פי דין.

 

ניהול אגף ההנדסה לרבות:

 • הנחיה וסיוע מקצועי ומנהלי לאגף.

 • בקרה על עבודת מחלקות ההנדסה וראשיהן.

 • גיבוש מדיניות תכנונית ותוכניות רב-שנתיות ושנתיות בתחומי ההנדסה.

 • הכנת התקציב השנתי והתב"ר בתחום ההנדסה והגשתו לאישור.

 • בקרה על ההוצאה לפועל של תוכנית העבודה השנתית של האגף, על פי התקציב המאושר.

 • ביצוע תהליכים לבנייה, אחזקה ושיפור של התשתיות העיליות והתשתיות התת-קרקעיות (מים, ביוב וניקוז, בתיאום עם תאגיד המים).

 • מתן חוות דעת כתובה בנושאים בהם הוא נדרש על פי חוק לעשות זאת, וחוות דעת בכתב ו/או בעל פה לפני קבלת החלטה בכל עניין אחר בתחום אחריותו.

 • ייצוג העמדה המקצועית שבתחום ההנדסה בערכאות משפטיות.

 • ריכוז תהליכי הכנת מכרזים ופיקוח על תהליכי ההתקשרות עם קבלנים, במסגרת פרויקטים המיועדים לפיתוח הרשות המקומית ולתחזוקתה.

 

ריכוז עבודת הועדה המקומית לתכנון ובנייה לרבות:

 

 • ייצוג עמדת אגף ההנדסה בוועדת התכנון המקומית.

 • הצגת תוכניות בתחום התכנון והבנייה בפני מוסדות התכנון השונים.

 • הנחיה מקצועית של מתכננים חיצוניים ויזמים שונים.

 • תכנון ופיקוח על הבנייה הציבורית והתשתיות ברשות המקומית.

 • יעוץ לראש הרשות ולמועצת הרשות בנושאי תכנון.

 • ייצוג עמדת הרשות בפני ועדות תכנון ובנייה מחוץ לרשות בישיבות מקצועיות מול משרדי הממשלה, בתי משפט, תקשורת וגופים אחרים, בנושאים שבאחריותו.

מהנדס המועצה, חאלד לבאי:

 

נייח: 04-6760772 שלוחה 7

נייד: 0504204817

אימייל: handsa.mkk@gmail.com.

נגישות