מבקר הפנים

מבקר הפנים

רו"ח ג'מיל חאיק

אודות מבקר המועצה:

מבקר המועצה פועל מכוח צו המועצות המקומיות, המגדיר את תפקידיו ודרכי פעולתו: לבדוק אם פעולות המועצה נעשו כדין ובידי מי שמוסמך לעשותם, תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון.

המבקר קובע את תכנית העבודה השנתית, נושאי הביקורת והיקף הביקורת על פי שיקול דעתו, דרישות ראש המועצה ודרישות ועדת הביקורת.

מבקר המועצה מגיש אחת לשנה דו"ח על ממצאי הביקורת שערך. הדו"ח מוגש לראש המועצה ולועדת הביקורת.

 

 דבר מבקר הפנים:

מבקר המועצה הינו רו"ח חאיק ג'מיל, בוגר האוניברסיטה עברית בחשבונאות וכלכלה. המבקר שואף לאמץ את עקרון האקטיביות המשלבת את שתי העקרונות של ביקורת מונעת וביקורת מתקנת. כך המגמה הינה שילוב של פיקוח ובקרה שוטפת כבר בשלב הדיונים וישיבות המועצה – וביקורת לאחר מעשה של יחידה/מחלקה במועצה, של פעולה מסוימת, או של ישות חיצונית שעל פי החוק מבקר הרשות מוסמך לבקרה. ביקורת זו מטרתה לבחון את הפעילויות השונות, תקינותן, יעילותן, התועלת המופקת מהן והאם עצם ביצוען ואופן ביצוען משקפים את החלטות המועצה ויעדיה. מטרתה להפיק את הלקחים וליישמם, ועל ידי כך לשפר את הביצועים בעתיד.

נגישות