היועץ המשפטי

היועץ המשפטי

עו"ד אדם אבזך

היועץ המשפטי הוא עו"ד אבזך בעל תואר ראשון ושני במשפטים ומחזיק ברישיון עריכת דין משנת 1980. היועמ"ש אמון על הבטחת פעילות הרשות, כולל עובדיה והמייצגים אותה, במסגרת החוק ועל פי כל דין.

 

היועמ"ש דואג לייעוץ ומתן חוות דעת משפטיות לראש הרשות ולסגן שהואצלו לו סמכויות, למועצת הרשות, לוועדותיה ולעובדי הרשות בכל עניין הדרוש למילוי תפקידי הרשות ובכלל זה:

 

 • חוות דעת משפטית בנוגע לעסקאות שעורכת הרשות.

 • חוות דעת לפניית חבר מועצת הרשות בכפוף לסייגים הקבועים בסעיף 5א לחוק הרשויות המקומיות.

 • חוות דעת וסקירת פרוטוקולים של הישיבות בהן נכח היועץ, להבטחת חוקיות ההחלטות.

 • אימות עובדתי של האמור באישורם של ראש הרשות ושל הגזבר, לעניין אישור המחאת זכות/ עיקול/ הסדר פשרה.

 • מתן אישור בכתב לראש הרשות בטרם חתימה על הסכמי פשרה או הסכמה להליך בוררות במסגרת תביעות של עובד או של נבחר ציבור נגד הרשות.

 

ייצוג הרשות בהליכים ובנושאים משפטיים לרבות:

 

 • ערכאות משפטיות בפני מוסדות המדינה וגורמים פרטיים, בפורומים ברשות ומחוצה לה.

 • אחריות על תביעת הרשות והוועדה המקומית לתכנון ולבנייה.

 • תובע כנציג היועץ המשפטי לממשלה בהליכים פליליים ובהליכי אכיפה שונים לפי חוק התכנון והבנייה.

 • ייצוג בעניינים הנוגעים לבית הדין הארצי למשמעת.

 • טיפול בכל האמור בחוקי עזר מקומיים.

 • אחריות להליך פרסום מכרזים ברשות.

 

ייעוץ משפטי לרשות ובכלל זה:

 • לבעלי תפקידים במערכת האכיפה ברשות.

 • פיקוח על פעולות הרשות על פי הדין הקיים, הוראות והנחיות המדינה.

 • הנחיית עובדי הרשות בנושאים משפטיים, הנדרשים למניעת פעילות בניגוד לחוק.

 • סיוע בגיבוש מדיניות בנושאים בעלי השלכות משפטיות.

 • מתן עדכונים, הסברים ופרשנות לגורמים הרלוונטיים ברשות, על חקיקה, נהלים, פסיקה וחוקי עזר.  

 • סיוע משפטי במענה לפניות מבקר המדינה, מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור.

 • השתתפות בישיבות מוסדות הרשות, לרבות ישיבות המועצה, ישיבות הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, ישיבות ועדות לתכנון ולבנייה כולל ועדת המשנה, ישיבות הנהלת הרשות, ישיבות רשות רישוי מקומית, ישיבות ועדת המכרזים, ועדת הכספים, ועדת הנחות, ועדת תמיכות והוועדה להקצאת קרקע או מבנה, והצגת חוות הדעת המשפטית בכל האמור בנושאים שיעלו בישיבות אלו.

 • עריכת כתבי הסמכות לבעלי תפקידים.

 

דוא"ל: adamabzakh10@gmail.com

נגישות