חוק חופש המידע

חוק חופש המידע, התשנ”ח-1998, נכנס לתוקפו בחודש מאי 1999. תכליתו היא להנהיג בישראל את “מהפכת השקיפות” באשר לפעולת הרשויות הצבוריות, ובכללן הרשויות המקומיות. החוק מכיר בזכותם החוקית של אזרחי ישראל או תושביה לקבל מרשויות צבוריות מידע בעל אופי צבורי, הנמצא במאגרי הרשות, ולעיין במסמכיה של הרשות הצבורית.
מידע:
כל מידע המצוי ברשות צבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.
קבלת מידע:
לרבות עיון, צפיה, האזנה, העתקה, צלום, קבלת פלט מחשב או קבלת מידע בכל דרך אחרת בהתאם לסוג המידע וצורת החזקתו.
ממונה על העמדת מידע לציבור:
מי שמונה ע”י ראש הרשות לטפל בבקשות לקבלת מידע ויישום הוראות חוק חופש המידע – מנכ"ל המועצה, מר חליל נאתכו.
הנחיות מינהליות וחוקי עזר:
רשות צבורית תעמיד לעיון הצבור את ההנחיות המינהליות הכתובות שעל פיהן היא פועלת ושיש להן נגיעה או חשיבות לצבור, וכן את חוקי העזר שלה.
נוהל הגשת בקשה למידע והטפול בבקשה:
בקשה לקבלת מידע תוגש בכתב לממונה. אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו. מתן המידע מותנה בתשלום אגרת בקשה, אגרת טפול ואגרת הפקה, כאשר התשובה תינתן תוך 30 יום. המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות הצבורית ואין הרשות חייבת לעבד את המידע לצרכיו של המבקש.
אגרות:
שר המשפטים התקין תקנות הקובעות את גובה האגרות בעד בקשה לקבלת מידע ובעד הפעולות הכרוכות באיתו המידע המבוקש ומסירתו. קביעת האגרות נעשתה תוך התחשבות בסוגים השונים של המידע ושל הפונים לקבלתו.
גובה האגרה עפ”י עדכון מ- 1.10.10:
אגרת בקשה – 98 ₪
אגרת טפול – 53 ₪ , לכל שעת עבודה בטפול בבקשה, החל מהשעה השלישית
אגרת הפקה – 1.33 ₪ לכל עמוד צלום או פלט מחשב
פרטי חשבון בנק לתשלום האגרה: בנק מרכנתיל 17, סניף כ.תבור 695, חשבון 1007

פטור מאגרה –מידע שאדם מבקש על אודות עצמו זכויותיו פטור מאגרת בקשה וכן מאגרת טפול החל בשעה השלישית.
לא תיקבע אגרה בעד מידע אשר יש להעמידו לרשות הצבור, אולם ניתן לגבות תשלום עבור העתקת המידע.

 

נימוקים עיקריים לדחיית בקשה למידע:

– הטיפול בבקשה מצריך הקצאת משאבים רבה.
– המידע נמצא ברשות הציבורית למעלה מ-7 שנים ואיתורו כרוך בקושי של ממש.
– לא ניתן לאתר את המידע.
– מידע שבגילויו יש חשש לבטחון המדינה.
– מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות.
– מדיניות בשלבי עיצוב, דיונים פנימיים.
– מידע העלול לשבש תפקוד הרשות.
– סוד מסחרי או מקצועי .
– שיטות עבודה של רשות האוכפת החוק.
ערעור:
המבקש רשאי לערער על החלטת הממונה בתוך 45 ימים מיום מסירת החלטת הממונה לבית המשפט לעניינים מינהליים.

 

דוחות:

כתובת להפניית בקשות:

ממונה חוק חופש המידע במועצה – מנכ"ל המועצה מר חליל נאתכו.

כתובת דואר: מועצה מקומית כפר כמא, מיקוד 1523500, ת.ד 403

טלפון: 04-6760772/5 (שלוחה 1 ו-2).
פקס: 04-6760989

דוא"ל: halil.natho@gmail.com

 

 

נגישות