הרשמה לגני הילדים לשנה"ל תשע"ט

להלן מועדי הרישום לגני ילדים לשנה"ל תשע"ט וקווים מנחים לשיבוץ גנים:

1. מועדי וגילאי רישום

1.1. מועדי הרישום
הרישום לגני ילדים עפ"י חוק לימוד חובה לשנת הלימודים התשע"ט יחל ביום ראשון 28.1.18 ויימשך עד יום רביעי 28.2.18
יובהר, כי חובת הרישום לגן ילדים מוכר ולביקור בגן ילדים מוכר (רשמי או מוכר שאינו רשמי) חל על ילדים בגיל 3 ואילך בגיל הרישום כמפורט בסעיף 1.2.

1.2. גילאי הרישום

בהתאם לחוק לימוד חובה (תיקון מס' 32), התשע"ג – 2013 שהתקבל בכנסת ביום א' באב תשע"ג 8.7.2013:

גילאי 5 – תאריכי הלידה : החל ביום י"ט בטבת התשע"ג , 1 בינואר 2013 ועד יום כ"ח בטבת התשע"ד, 31 בדצמבר 2013

גילאי 4 – תאריכי הלידה : החל ביום כ"ט בטבת התשע"ד, 1 בינואר 2014 ועד יום ט' בטבת התשע"ה, 31 בדצמבר 2014

גילאי 3 – תאריכי הלידה: החל ביום ' בטבת התשע"ה, 1 בינואר 2015 ועד יום י"ט בטבת התשע"ו – 31 בדצמבר 2015

חריגי גיל רך: ילדים שנולדו עד 15.1.2016 (כולל) ועברו ועדת חריגים במחוז .(יובהר, על ילדים, חריגי גיל רך לא חלה חובת הלימוד)
2. קווים מנחים לשיבוץ ילדים בגנים.

2.1 הנקודה המרכזית לפיה ישובצו הילדים לגנים היא הטרוגניות, חלוקה זו תזמן לילדים למידה מגוונת, משמעותית וחוויה חיובית אשר תתרום להתפתחותם של הילדים בגילאים השונים.

2.2 חשיפת ועידוד הילד ליצור קשרים חברתיים מחוץ למעגל המשפחתי המוכר בתוך הגן (שיבוץ קרובי משפחה ביחד וכו).
2.3 חלוקה מגדרית שווה בין בנים ובנות.

2.4 חלוקה מעורבת ושווה בגילאים שונים ( ילידי תחילת שנה עם ילידי סוף שנה) תזמן הזדמנויות לילדים ללמוד אחד מהשני.

 

להרשמה

נגישות