אבטחת מידע ותנאי שימוש

 

מועצה מקומית כפר כמא (להלן גם: “המועצה“) מפרסמת מידע ברשת האינטרנט באתר המועצה שכתובתו  https://www.kfarkama.co.il/ (להלן: “השירות“), תחת הסייגים שיפורטו כדלקמן: השירות נועד לסייע לציבור הרחב על ידי מתן מידע כללי, ראשוני ובלתי מחייב בלבד, אך אין באמור בו כדי לחייב את המועצה או ליצור זכויות שאינן מוקנות בהוראת כל דין.

אין בשירות כדי ליצור זכויות יוצרים:

בהתאם להוראות הדין, זכויות היוצרים בפרסומי המועצה שייכות למועצה. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן: “החומר המוגן“), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.
המונח “משתמש” משמעו כל אדם או תאגיד אשר עושה שימוש בשירות, בכל דרך שהיא. המשתמש רשאי לעשות “שימוש הוגן” בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן.
המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט, בין אם הוא מועצה מקומית כפר כמא ובין אם הוא גורם אחר. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.
בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת מועצה מקומית כפר כמא.
לתשומת לב המשתמש הוראות סעיפים 5-4 לחוק הגנת סמלים תשל”ה-1974 הדנים באיסור שימוש בסמל המועצה

הגנת הפרטיות:

ייתכן שמשתמש יתבקש למלא את פרטיו האישים, כגון שמו או כתובת הדואר האלקטרוני שלו לצורך הרשמה ו/או לכל צורך אחר באתר המועצה. מועצה מקומית כפר כמא תעשה שימוש במידע זה על פי הדין החל עליה ו/או על העניין, לרבות שימוש בפרטים לצרכים פנימיים של מועצה מקומית כפר כמא .
מועצה מקומית כפר כמא לא תמסור את הפרטים האישיים של המשתמשים לצדדים שלישיים בניגוד לדין החל. עם זאת, במידה וחשיפת הפרטים תידרש על ידי גוף ממשלתי הפועל על פי דין או על פי צו בית משפט או במסגרת הליכים משפטיים המתנהלים כנגד מועצה מקומית כפר כמא – תחשוף מועצה מקומית כפר כמא את הפרטים האישיים שנמסרו על ידי המשתמש הרלוונטי תוך שמירה על פרטיותו של המשתמש והכל לפי הדין החל עלי.

אחריות:

יובהר כי אין המועצה מחויבת להתאים את השירות לצרכיו של המשתמש, וכו כי המשתמש מנוע מלהעלות טענה ו/או דרישה הנובעת מטעויות או שגיאות בחומר המוצג במסגרת השירות.
המועצה מקומית כפר כמא אינה מתירה לכל גורם שהוא לערוך שינוים בחומר המוצג ולא תישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג במסגרת השירות על ידי השתמש או על ידי כל צד ג’.
אופן השימוש באתר המועצה הינו באחריות בלעדית של המשתמש.
יובהר כי אין למועצה מקומית כפר כמא אחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג’ כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות.

 

 

 

קישורים:

אתר המועצה מחיל קישורים לאתרים אחרים. הוראות של תנאי שימוש אלה תחולנה על השימוש בקישורים אלו, בלבד. בכל הנוגע לקישורים לאתרים חיצונים, שאינם שייכים למועצה מקומית כפר כמא (אתרי צד ג’): הרי שאם לא צוין אחרת באתר המועצה, אין בין המועצה לבין בעלי אתרי צד ג’ יחסים משפטיים או מסחריים, ואין למועצה כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו.
אין המועצה אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג’. מובן כי אין לראות בקישורים המובאים לאתרי צד ג’ כהכוונה ו/או המלצה ו/או העדפה ו/או יתרון שניתן על ידי המועצה לאותם האתרים ולכל הכלול בהם.

 

פרסומים רשמיים של מועצה מקומית כפר כמא :

אם תתגלה סתירה או אי-התאמה בין חומר המתפרסם באתר המועצה לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מועצה מקומית כפר כמא, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.

 

נגישות